Hedef Belli: Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler

Bir önceki yazımızda size Sürdürülebilir Kalkınma Çözüm Ağı (SDSN) ve Sürdürülebilir Gelişme için Küresel Hedeflerden bahsetmiştik. 2030’a kadar sonuç vermesi hedeflenen Küresel Hedeflerin tanıtımı için hem SDSN hem de SDSN Gençlik Ağı olarak çalışmalar yapmaktayız.

SDSN Youth olarak Eylül ayı içerisinde, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne farkındalığı artırmak amacıyla #KnowYourGoals (Hedeflerini Bil) adında bir kampanya başlattık. Bu kampanyada bireyler veya organizasyonlar #KnowYourGoals adında çalıştaylar düzenleyerek gençlerin ve tüm ilgililerin hedefler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayarak, olası çözüm önerilerini irdelediler. Sevindirici olan bu kampanyanın sonuçlarıydı.

12188244_466889400157115_6488896838973067801_o

Halihazırda planlanan aktiviteler olmasına rağmen Eylül – Kasım ayları arasında yapılan çalıştaylardan #KnowYourGoals, 40 ülkede toplam 116 kez organize edildi. Kenya 23 organizasyon gerçekleştirerek en çok çalıştay yapan ülke oldu.

Nijerya, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Benin, Türkiye, Hindistan ve birçok ülkede aktif ve verimli paneller düzenlendi. En etkileyici istatistik ise organizasyonların dünya çapında 20.000 kişiye ulaşmasının öngörülmesi…

76543223456

SDSN Youth | Türkiye olarak bizler dört çalıştay gerçekleştirdik. Bunlardan ilkini Eylül ayında Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BU-SDCPC) ve Columbia Global Centers | Türkiye işbirliğinde; ikincisini, Unilever Türkiye Merkez Ofisi’nde Unilever ve BU-SDCPC işbirliğinde; üçüncüsünü, GelecekDahaNet, Yeşilişt, BU-SDCPC ve Boğaziçi Üniversitesi Çevre Kulübü işbirliğinde; dördüncüsünü ise Kasım ayında İklim Forumu’nda gerçekleştirdik.

Çalıştaylarımıza çeşitli liseler, şirketler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve belediyeler de dahil olmak üzere toplamda 150 kişi katılım sağladı.

Peki nedir bu “hedefler”?

hedefler(2)

Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen olan COP21 zirvesinde, 196 ülkenin temsilcileri, sera etkisine neden olan gazların azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele edilmesi amacıyla bir araya geliyor. İlk olarak 2009’da Kopenhag Konferansı’nda gelişmiş ülkeler sera gazı emisyonunu kısıtlamaya yönelik ortak bir anlaşmaya imza atmıştı.

COP21 Paris Zirvesinin de üstünde duracağı iklim değişikliği ile mücadelesinin aralarında bulunduğu, Eylül ayında imzalanan 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni inceleyelim.

kalkinma-hedefleri-tr-1

1. Yoksulluğun tüm dünyada sona erdirilmesi

2030’a kadar aşırı yoksul (günde 1.25 USD’dan az yaşayan) kimsenin kalmaması.

Herkes için sosyal koruma sistemlerinin yaratılması ve erkeklerin ve kadınların ekonomik kaynaklara, temel ihtiyaçlara, ve mülkiyet haklarına eşit olarak sahip olması

kalkinma-hedefleri-tr-2

2. Açlığın tüm dünyada sona erdirilmesi

Açlığın bitirilmesi, herkesin yeterli gıdaya ulaşımının ve iyi beslenmesinin sağlanması.

Yeterli beslenmemeden kaynaklanan sorunların yok edilmesi, tarım verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir gıda üretim sistemlerinin geliştirilmesi.

Tohumların, bitkilerin ve besi hayvanlarının genetik çeşitliliğinin korunması. Bilgi paylaşımının ve genetik kaynakların desteklenmesi.

kalkinma-hedefleri-tr-3

3. Herkes için her yaşta sağlıklı ve müreffeh bir yaşam sağlanması

Doğum öncesi, sonrası ve doğum sırasında anne ve çocuk ölümlerinin azaltılması ve çocukların önlenebilir hastalıklardan kaynaklı ölümlerinin önüne geçilmesi.

AIDS, verem ve sıtma salgınlarının yok edilmesi. Cinsel sağlık konusunda eğitimler verilmesi ve eğitimlere herkesin erişiminin sağlanması. Trafik kazalarından, sudaki ve havadaki zararlı kimyasallardan ölümlerin azaltılması.

kalkinma-hedefleri-tr-4

4. Kapsayıcı ve eşitlikçi eğitimin sağlanması ve yaşam boyu öğrenme imkanının herkes için teşvik edilmesi

Kız ve erkek çocukların serbest, adil, ve kaliteli eğitim almalarının ve okul öncesi eğitime ulaşımlarının sağlanması.

Teknik ve mesleki eğitime önem verilerek gençlerin ve yetişkinlerin nitelikli işlere sahip olmalarının sağlanması. Sürdürülebilir Kalkınma için gerekli bilgi ve becerilerin eğitim sistemine kazandırılması.

kalkinma-hedefleri-tr-5

5. Cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının güçlendirilmesi

Cinsiyet ayrımcılığının tüm formlarıyla sonlandırılması, kadına karşı şiddetin bitirilmesi, zorunlu evliliklerin ve kadın sünnetinin yok edilmesi.

Kadınların eğitime ve işgücüne katılımının ve liderlik pozisyonlarında eşit fırsatlar bulmalarının sağlanması. Kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarına kavuşmalarının temin edilmesi.

kalkinma-hedefleri-tr-6

6. Su ve sanitasyona erişimin sağlanması ve sürdürülebilir su yönetimi

Sağlıklı ve uygun fiyatlı içme suyuna evrensel ulaşımın sağlanması.

Herkesin hijyenik ve sağlık önlemlerinin olduğu koşullarda yaşamasının sağlanması.

Su kalitesi ve su kullanımında verimin artırılması, su kaynaklarının yönetilmesi. Su ekosisteminin korunması.

kalkinma-hedefleri-tr-7

7. Düşük maliyetli, güvenli, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimin sağlanması

Uygun fiyatlı, güvenilir ve modern enerji kaynaklarına ulaşımın sağlanması.

Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılmasının sağlanması ve enerji verimliliğinin artırılması.

kalkinma-hedefleri-tr-8

8. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme, tam ve üretken istihdam ve insana yakışır çalışmanın herkes için sağlanması

Ekonomik büyümenin sürdürülebilir yöntemlerle hızlandırılması ve devamlılığın sağlaması.

Ekonomik üretim seviyelerini yukarı çekip, işsizlik ve genç işsizlik sorunlarını azaltıcı, gelişime yönelik tedbirlerin alınması. İşçi haklarının korunması ve güvenli iş ortamlarının oluşturulması.

kalkinma-hedefleri-tr-9

9. Sağlam bir altyapının inşa edilmesi, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşme ve yenilikçiliğin teşvik edilmesi

Kaliteli, güvenilir, dayanıklı ve sürdürülebilir altyapıların inşa edilmesi ve sanayinin geliştirilmesi.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin ve küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenerek yenilikçiliğin teşvik edilmesi.

kalkinma-hedefleri-tr-10

10.Ülkeler arası ve ülke içi eşitsizliklerin azaltılması

Nüfusun en az kazanan %40’lık oranının gelir artış seviyelerinin yükseltilmesi.

Sosyal, ekonomik ve siyasi hayata katılımın yaş, cinsiyet, ırk ve etnik köken gözetilmeden desteklenmesi.Eşitlik için mali ve sosyal güvenlik politikaları oluşturulması.

Uluslararası organizasyonlarda gelişmekte olan ülkelerin bulunmasının sağlanması. Güvenli ve sorumlu göç politikalarına olanak sağlanması.

kalkinma-hedefleri-tr-11

11. Şehirlerin kapsayıcı, güvenli ve sürdürülebilir yapılandırılması

Herkes için güvenli ve uygun fiyatlı konut ve temel servislerin sağlanması. Sürdürülebilir kentleşme için taşıma ağlarının kuvvetlendirilmesi ve toplu taşımanın desteklenmesi.

Dünyanın kültürel ve doğal miraslarının korunması için çalışmaların desteklenmesi. Şehirlerin doğaya verdiği zararların azaltılması ve şehirlerdeki yeşil alan oranının artırılması.

kalkinma-hedefleri-tr-12

12. Sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin yaygınlaştırılması

Sürdürülebilir tüketim ve üretimi destekleyici programların uygulanması.

Kaynakların sorumlu yönetiminin sağlanıp, tüm seviyelerde global atık üretiminin azaltılması.

Kimyasal ve diğer atıkların uluslararası anlaşmalar çerçevesinde güvenli şekilde bertaraf edilmesi.

kalkinma-hedefleri-tr-13

13.İklim değişikliği ve etkileriyle mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi

İklim değişikliğiyle ve yarattığı sorunlarla, ve doğal afetlerle baş etme kapasitesinin geliştirilmesi.

İklim değişikliği ile alakalı ulusal planlamanın yapılması ve politika geliştirilmesi.

Tüm plan ve politikalar hakkında toplumun bilinçlendirilmesinin sağlanması.

kalkinma-hedefleri-tr-14

14. Okyanusların, denizlerin ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılması

Deniz ve okyanus kirliliğinin azaltılması ve önlenmesi.

Sualtı ve sahil ekosistemlerinde avlanma aktivitelerinin düzenlenmesi, fazla avlanmanın ve yetişkin olmayan türlerin avlanmasının yasaklanması, balıkçılık sübvansiyonlarının azaltılması ve bu alanların korunması.

kalkinma-hedefleri-tr-15

15.Kara ekosistemlerinin korunması, sürdürülebilir orman yönetimi, çölleşmeyle mücadele ile arazi bozulumu ve biyolojik çeşitlilik kaybının engellenmesi

Karasal ve tatlı su ekosistemlerinin korunması, restorasyonu ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması. Orman ve dağ arazilerinin kullanımının düzenlenmesi, çölleşmenin durdurulması.

Ekosistem ve biyoçeşitlilik değerlerinin ulusal ve yerel planlar içerisine entegre edilmesi. Koruma altında olan türlerin avlanmasının ve ruhsatsız

kalkinma-hedefleri-tr-16

16.Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı bir toplumun teşvik edilmesi, herkes için adalet, kurumların her seviyede etkili ve hesap verebilir hale getirilmesi

Her türlü şiddetin azaltılması, çocuk istismarı ve ticaretinin sona erdirilmesi.Yolsuzlukların, rüşvetin ve yasadışı ticaretin önüne geçilmesi.

Güçlü ve efektif kurumların kurularak tüm seviyelerde karar mekanizmalarının işleyişine katkıda bulunmalarının sağlanması. Bilgiye ve temel haklara erişimin herkes için eşit olarak temin edilmesi.

kalkinma-hedefleri-tr-17

17.Küresel işbirliklerinin uygulanması ve canlandırılması için gerekli araçların güçlendirilmesi

Finans, teknoloji, kapasite inşası, ticaret ve sistemsel sorunlar konularında iyileştirmeler uygulanması.

Ulusal kaynak akışlarının ve gelişmiş ülkelerin dış kalkınma yardımlarının düzenlenmesi, bilim, teknoloji ve yenilikçilik konularında ulusal ve uluslararası işbirliği sağlanması, çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknolojiye her ulus tarafından ulaşımın sağlanması.

Gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarının artırılması ve gelişmemiş ülkelerin gümrüksüz ve kotasız uluslararası pazarlara ulaşımının sağlanması, sürdürülebilir gelişme için siyasi tutarlılığın sağlanması, ve bu amaçlar doğrultusunda çokuluslu ortaklıklar arasında bilgi paylaşım ağlarının güçlendirilmesi.

Hedeflerin ölçülebilmesi için yüksek kaliteli ve güvenilir veri toplanmasının sağlanması ve bilgiye ulaşımın kolaylaştırılması.

Peki bu hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı nasıl takip edilecek?

Her bir hedef kendi içinde farklı göstergeler ile ifade ediliyor. Tüm hedefler için toplamda 169 adet gösterge bulunmakta. Örnek verilecek olursa, yoksulluk günde 1.25 USD’den az yaşayan nüfus olarak tanımlanıyor. Birinci hedefin öne çıkan belirteçleri ise yoksulluk oranı ve yoksulluk farkı.

Beşinci hedef olan cinsiyet eşitliği için belirlenen baskın gösterge, yerel parlamentoda koltuk sahibi olan kadınların yüzdesi olarak ifade ediliyor.

Sekizinci hedef olan ekonomik büyüme ve iş imkanlarının artması için seçilen göstergeler ise kişi başına düşen gayri safi milli gelir ve nüfus ve istihdam oranı olarak seçilmiş.

Ülkeler belirlenen göstergeler çerçevesinde periyodik raporlamalar yaparak, hedeflere ulaşıp ulaşamadıklarını takip edebilecekler.

Küresel Hedefleri bizimle beraber takip etmek için SDSN Türkiye ve SDSN Youth hesaplarını takip edebilir, bültenimize üye olabilirsiniz.

SDSN ile ilgili daha fazla bilgi için:

SDSN Turkey: http://unsdsn.boun.edu.tr/

SDSN Türkiye Facebook: https://www.facebook.com/unsdsnturkey/

SDSN Türkiye Twitter: https://twitter.com/unsdsnturkey

SDSN Youth ile ilgili daha fazla bilgi için:

Twitter: https://twitter.com/SDSNYouth

Instagram: https://instagram.com/sdsnyouth/

Facebook: https://www.facebook.com/SDSNYouthSolutions


Yeşilist bundan böyle okuyucularının desteğiyle ayakta kalacak.
Siz de Yeşilist’i beğeniyorsanız bize Patreon’dan destek olun.

Yeşilist Patreon Destek Ol

Önceki yazıyı okuyun:
Avusturya yenilenebilir enerjide yarışı kazanıyor

Avrupa’da İsveç, Danimarka, Portekiz, Letonya’nın takip ettiği fosil yakıtların olmadığı bir enerji politikası yarışlarında ise Avusturya yarışı kazanıyor diyebiliriz.

Kapat