Deprem sonrası Orman Kanunu’nda değişiklik: Havaalanı yakınlarına tesis yapılabilecek

Geçtiğimiz hafta Orman Kanunu’nun 17. maddesinde yapılan değişikliğe göre havalimanlarının etrafına tesis yapılabilecek.

Resmî Gazete’de yer alan karara göre, izin verilen havaalanı veya havalimanlarında havaalanı tesisleri yanında yolcuların sağlık, otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, dini tesis, terminal binaları, alışveriş üniteleri gibi zaruri ihtiyaçları karşılayacak tesislere izin verilebilecek.

Bunun yanında, orman sayılan alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve teknik olarak orman kurulması mümkün olmayan fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebilecek.

Bir alanın orman vasfı taşıyıp taşımadığına ise TEDAŞ ve TEİDAŞ karar verebilecek.

Kanunda yapılan değişikliğin tamamı şöyle:

ORMAN KANUNUNUN 17 NCİ MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİk YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 30/11/2021 tarihli ve 31675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Kanununun 17 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrasının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “tesisleri ile lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) Üzerinde ağaç ve ağaççık toplulukları bulunmayan, ormancılık faaliyetleri ve teknik olarak orman kurulması mümkün olmayan fiilen taşlık, kayalık, verimsiz orman alanlarında lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine izin verilebilir.

(9) Havaalanı veya havalimanlarında pistlere, taksi yollarına, apron ve bunlara bitişik sahalara, hava araçlarının kalkmasını, inmesini ve yer manevralarını yapmasını sağlayan, hava araçlarının yakıt, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasını ve yük ile yolcu indirilip bindirilmesini temin edici tesislere ve belirli durumlarda doğrudan uçuş faaliyeti amacıyla kullanılan bina ve yapılara veya bunların bazı kısımlarına ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerler ile yolcuların sağlık, otel, motel, lokanta, akaryakıt istasyonu, dini tesis, terminal binaları, alışveriş üniteleri gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak tesislere izin verilebilir.”

BUNU DA OKU:  Gate 27'de sanat ve sürdürülebilirlik iç içe

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (f) bendinde yer alan “sağlık ocağı” ibaresi “aile sağlığı merkezi” olarak değiştirilmiştir.

“e) Korunacak ağaç bulunması halinde 1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını,”

“h) Bedelli izinlerde talep edilen sahada yapılacak tesislerin, metraj cetveli ile genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idareleri veya kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenecek cari yıl birim fiyatlarına veya TEİAŞ/TEDAŞ tarafından tesis edilecek enerji iletim/dağıtım hatlarına ait kilometrik birim fiyatlarına veya proforma faturalarına göre hazırlanmış onaylı keşif özetlerini,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin on dördüncü fıkrasında yer alan “Orman sayılan alanlarda” ibaresi “TEİAŞ ve TEDAŞ tarafından orman sayılan alanlarda” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü  ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylı keşif özetleri hariç, keşif özetleri ve keşif özetlerinin vaziyet planlarına uygunluğu kontrol edilerek bölge müdürlüğü makine ikmal şube müdürlüğünce onaylanır.”

“(6) Taahhüt senetleri güvenli elektronik imza ile imzalanır veya her sayfası noter tarafından onaylanır. Ancak genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak taahhüt senedinin her sayfası kurum yetkilisi tarafından onaylanır, noter onayı aranmaz.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “tesisleri ile lisanslı güneş enerjisinden elektrik üretim” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “8 inci” ibaresi “7 nci”  olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan “inşaat ve yıkıntı atığı tesisleri,” ibaresinden önce gelmek üzere “geri kazanım tesisleri ile” ibaresi eklenmiştir.

BUNU DA OKU:  Ofis çalışanları için 18 yeşil tüyo

MADDE 8- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yeşilist bundan böyle okuyucularının desteğiyle ayakta kalacak.
Siz de Yeşilist’i beğeniyorsanız bize Patreon’dan destek olun.
Yeşilist Patreon Destek Ol


Deniz Aytekin

Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe okudu. Çevre, edebiyat ve felsefe alanlarında yazarlık, çevirmenlik ve editörlük yapıyor.

Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement
Daha fazla Banner Right Side, Doğal Kaynaklar, Ekoloji, Gündem, Kent, Yeşil alanlar
Yeşil Posta: Ülkemizden ve dünyadan haberler

#1 Hatay Arkeoloji Müzesi'nde elektrik kesintilerinin güvenlik açığı oluşturmaması için müzeye güneş enerjili kamera sistemleri kuruldu. Kaynak: VOA #2 Güneş

Kapat